+359 893 000 306

Какво е ремаркетинг и как да го използваме

Email маркетинг - важен ли е за развитието на моя бизнес

оптимизация-на-изображения

Обработка и оптимизация на изображения при работа със сайт

Следвайте ни

Общи условия на Web-Studio.BG

Запознайте се с общите условия на Web Studio Bulgaria

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Web-Studio.BG , България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на услугите за web дизайн, seo оптимизация, графичен дизайн и рекламна дейност предоставяни от „Web-Studio.BG”

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация за доставчика:

1. Наименование на Доставчика: Web-Studio.BG

2. Седалище и адрес на управление: България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”.

3. Данни за кореспонденция: България, гр. София, област София-град, Столична община, район „Младост”, ж.к. „Младост1”, Email: info@web-studio.bg , тел: 0893 000 306

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА WEB-STUDIO.BG

Чл. 3. Web-Studio.BG e електронна платформа за web услуги, достъпна на адрес в Интернет http://web-studio.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за изработка на сайтове, seo оптимизация, услуги свързани с графичен дизайн и рекламна дейност, включително следното:

1. Да преглеждат услугите, техните характеристики и условия за изработка;

2. Да сключват договори за покупко-продажба на дадена услуга;

3. Да получават подробна информация за нови услуги.

VI. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4 Доставчика на услугата се задължава да изпълни конкретното задание (проект) в предварително определен срок, съгласуван между него и ползвателя в подписан договор.

Чл. 5 Преди началото на всеки проект, ползвателя се задължава да заплати 20% от крайната сума на проекта - авансово.

VII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 6. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.

(3) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на услуги, ако ползвателя не е проявил волеизявление за прекратяване на тази практика.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Web-Studio.BG.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи: А) след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или Б) след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля. В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 8. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

Чл. 9. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Web-Studio.BG в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

X. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 10. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Чл. 11. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 12. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица. (2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Web-Studio.BG не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 12. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия. (2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателя.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 13. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. (2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 14. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 15. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 16. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.